Законодателство

Европейската комисия е издала няколко директиви, които изискват информация и консултации:

Всички тези директиви са транспонирани в националното законодателство на държавите-членки. Това важи и за страни, които са се присъединили към ЕС на по-късен етап. Националното законодателство е много важно, що се отнася до прилагането на директивите.

Съществуват различия между държавите-членки по отношение на разпоредбите на националното законодателство.

Основна директива за информиране и консултиране на национално равнище е Директива 2002/14.


След това можете да изтеглите националните доклади:

България

Кипър

Гърция

Италия

Малта

Този инструмент е разработен в рамките на проект "УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО". Проектът бе изпълнен през 2018 г. и бе финансиран от ГД "Трудова заетост" на Европейската комисия. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: strengtheninginvolvement.obes.gr